Zaznacz stronę

Polityka Prywatności i Plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.minimalisticgirl.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

  1.             Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest NIKA Dorota Nikonowicz-Szewel z siedzibą w Gdańsku (80-337), Al. Grunwaldzka 607D/3, NIP: 5841483146, zwana dalej M.Girl.
  2.             Dane osobowe zbierane przez M.Girl. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz ich podstawa prawna

1.             Strona www.shop.minimalistigirl.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2.             Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
                        a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
                        b) złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.shop.minimalisticgirl.pl, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
                        c) dokonania subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.             W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, a także podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje takie dane jak:
                        a) adres e-mail;
                        b) dane adresowe:
                                   a. kod pocztowy i miejscowość;
                                   b. ulicę wraz z numerem domu/mieszkania.
                       c) imię i nazwisko;
                       d) numer telefonu.

4.             W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
                        a) firmę Przedsiębiorcy;
                        b) numer NIP.
5.             Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w każdej chwili, na zasadach opisanych w §5.
6.             W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:
                        a) adres e-mail;
                        b) imię i nazwisko.
7.             Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Klient zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania i poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.
9.             W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
10.             Dane osobowe przekazywane M.Girl są podawane w pełni dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Przekazywanie i przechowywanie danych

1.             Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta M. Girl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom M.Girl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
                        a) Podmioty przetwarzające. Strona internetowa www.shop.minimalisticgirl.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie M.Girl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
                        b) Administratorzy. M.Girl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2.             Lokalizacja. Dostawcy usług swoje siedziby mają głównie w Polsce, a także w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3.             Dane osobowe Klientów przechowywane są:
                        a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez M.Girl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić M.Girl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
                        b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez M.Girl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4.             W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
5.             W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6.             Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
7.            W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail M.Girl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
8.             M.Girl, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Prawa przysługujące osobom, których podane dane dotyczą

1.             Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
                        a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił M.Girl.
                        b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
                        c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez M.Girl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
                        d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta. Może ono jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem M.Girl. może świadczyć jedynie za zgodą Klienta.
2.             Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
                        a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli M.Girl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług świadczonych przez M.Girl, prowadzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, ułatwień korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badania satysfakcji Klienta.
                        b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
                        c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i M.Girl nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
3.             Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
                        a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
                        b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
                                    a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
                                    b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe uprzednio były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
                                    c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
                                    d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
                                    e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu M.Girl podlega.
                        c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, M.Girl może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług M.Girl, a także dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.
4.             Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
                        a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. M.Girl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
                        b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
                                    a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas M.Girl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
                                    b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
                                    c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
                                    d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5.             Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
                        a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
                                    a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
                                    b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
                                    c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6.             Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
                        a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7.             Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
                        a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
8.             W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, M.Girl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – M.Girl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu następnych dwóch miesięcy informując uprzednio Klienta w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9.             Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10.             Klient ma prawo żądać od M.Girl. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.
11.             Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1.        M.Girl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. M.Girl stosuje certyfikat SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2.             W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. M.Girl nie ma możliwości wysłania przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
3. M.Girl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta. W przypadku otrzymania takiej prośby, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy (shop@minimalisticgirl.pl) w celu zgłoszenia próby oszustwa. 

§ 5 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym M.Girl poinformuje swoich Klientów z wyprzedzeniem 3 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: shop@minimalisticgirl.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2018 r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  3. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony; b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;  d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
  7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Scroll Up